half

[hɑːf] [hæf]

n. 一半,二分之一;半场,半局;(足球、橄榄球等的)中场队员;<英,非正式>半品脱;<英,非正式>儿童半票;<英>半学年,一学期;(高尔夫)一穴击球得分与对手相等

pron. 一半;(时间)……点半(=half past);大量,许多

det. 一半

adj. 一半的;不完整的,部分的

adv. 一半地,接近一半地;部分地,不完全地;极其,非常(强调情况很糟);一半……血统地

【名】 (Half)(英)哈夫,(德)哈尔夫,(阿拉伯)哈勒夫(人名)

[ 复数:halves]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 07:52:49 2023-03-23 08:52:12 2023-03-23 07:38:09 2023-03-23 08:08:12 2023-03-23 07:59:07 2023-03-23 07:57:05 2023-03-23 07:53:58 2023-03-23 08:37:30 2023-03-23 08:06:35 2023-03-23 07:41:24 2023-03-23 07:11:45 2023-03-23 07:43:20 2023-03-23 07:19:19 2023-03-23 08:40:58 2023-03-23 07:47:14 2023-03-23 07:23:15 2023-03-23 09:07:29 2023-03-23 08:12:26 2023-03-23 09:25:18 2023-03-23 07:56:32